Juridische Context

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap (13 juli 2001). Vlaamse Codex, 3161.

Wet van 8 augustus 2016 tot Ministerieel besluit tot bepaling van de criteria en de multidisciplinaire informatie die recht verlenen op de Vlaamse ondersteuningspremie en tot aanduiding van de organisatie die gelast is met de beoordeling van zelfstandige activiteiten. ( 07/09/2016). Belgisch staatsblad, 2016036315.
Vraag om uitleg over woonbegeleiding voor kwetsbare jongeren (19 april 2016). Vlaams Parlement, video.

Wet van 22 april 2014 tot Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie. (08/08/2014). Belgisch staatsblad,2014024187.

Wet van 8 februari 2006 tot Koninklijk besluit houdende bepaling van de wijze waarop een volledige blindheid, een volledige verlamming van de bovenste ledematen of amputatie van de bovenste ledematen en een blijvende invaliditeit die rechtstreeks is toe te schrijven aan de onderste ledematen en ten minste 50 % bedraagt, wordt vastgesteld. (17/02/2006). Belgisch staatsblad, 2005022918.

Besluit van de Vlaamse Regering over de toekenning van subsidies aan multidisciplinaire teams voor controleafnames van het zorgzwaarte-instrument (2 december 2016). Vlaamse codex. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1027766&param=inhoud

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de procedure en de voorwaarden volgens welke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bijzondere subsidies kan verlenen (16 december 2016). Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1027790&param=inhoud

Besluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende de toekenning van een eenmalige subsidie aan verenigingen voor personen met een handicap om personen met een handicap te informeren over persoonsvolgende financiering (10 februari 2017). Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028002&param=inhoud

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden (10 maart 2017). Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028109&param=informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten (12 mei 2017). Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028555&param=informatie&ref=search&AVIDS

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de inclusie van leerlingen met een <verstandelijke> <beperking> in het gewoon lager en secundair onderwijs (27 september 2016) Belgisch staatsblad, 67222- 67468

Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (28 augustus 2014) Belgisch staatsblad, 64576- 64827

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu (29 augustus 2002) Belgisch staatsblad, 37958-38404

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW "VAD, Forum voor verslavingsgeneeskunde" inzake een project met betrekking tot de « Ontwikkeling van Good Clinical Practice in de herkenning en behandeling van <ADHD> bij (jong)volwassenen met verslavingsproblemen » (8 januari 2008). Belgisch staatsblad, 442-550

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten (19 augustus 2005) Belgisch staatsblad, 36478-36678

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van de subsidiëring van de personeelskosten en kwalificatievereisten in de voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (B.S.14/12/2010) Vlaamse codex

28 NOVEMBER 2013. - Decreet tot strikte beperking van de bekendmaking en de verspreiding op papieren drager van de jaarlijkse verslagen van de openbare diensten en van de instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest uit zorg voor het leefmilieu en voor een goed budgettair beheer (1) Publicatie: 2013-12-19 (Ed. 1) ejustice. just.fgov

20 OKTOBER 2016. - Decreet tot beperking van de pachtprijzen (1) Publicatie: 2016-10-31 (Ed. 1)ejustice.just.fgov

Gecodificeerde decreten betreffende het secundair onderwijs [citeeropschrift: "Codex Secundair Onderwijs"] (B.S.24/06/2011) Vlaamse codex

10 JULI 2008. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk, wat de beperking van de subsidiëring tot de instituten betreft (1) Publicatie: 2008-08-11 (Ed. 1)

Decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (1 januari 2015). Belgisch staatsblad, 83729.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie. (08/07/2016). Belgisch staatsblad, 60684.

Protocol gesloten op 30 maart 2015 tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. (08/06/2015). Belgisch staatsblad, 30448.

Decreet van 08/07/2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting. (01/09/2016). Belgisch staatsblad, 52734.

ejustice.just.fgov